භූගෝලීය නාම ප්‍රමිතිකරණය යටතේ 1 වන අදියරේදී ප්‍රමිතිකරණය කළ නාම සම්බන්ධව රාජ්‍ය ආයතන වලට හා මහජනයාට අදහස් දැක්වීමට හැකි වන පරිදි මෙහි පහසුකම් සලසා ඇත. ඒ අනුව ඔබ අදහස් දැක්වීමට අදහස් කරනු ලබන්නේ නම් පහත ක්‍රියා පිළිවෙල අනුගමනය කරන ලෙස කාරුණිකව ඉල්ලමි.

මෙම දත්ත පද්ධතියට නාම ඇතළත් කිරීමට හෝ පවතින නාම සම්බන්ධව සංශෝධන ඉදිරිපත් කිරීමට මෙහි ලියාපදිංචි විය යුතුය. ඔබ විසින් ඇතුළත් කරණ ලද දත්ත / තොරතුරු භූගෝලීය නාම ප්‍රමිතිකරණ කමිටුව විසින් සමාලෝචනය කිරීමෙන් පසුව ඒ සම්බන්ධව සුදුසු තීරණයක් ගනු ලැබේ. ඇතුළත් කරන දත්ත වල ගුණාත්මකභාවය රැකීම සඳහා සහ ඒ පිළිබඳව වැඩිදුරටත් තොරතුරු දැන ගැනීමට ලියාපදිංචි වීමේදී පහත විස්තර ඇතුළත් කළ යුතු වේ.

• ඔබගේ නම
• ඊමේල් ලිපිනය
• ජංගම දුරකතන අංකය
• ඔබගේ පරිශිලක නාමය (User Name)
• මුර පදය (Password)

මුල් පිටුවට