පළාත් පාලන ආයතන වල හා මහජන අදහස් අනුව ප්‍රමීතීකරනය අවසන් කල නාම මෙහිදී ඔබට දර්ශනය කරගත හැකිය...

ඔබ දර්ශනය කර ගැනීමට අදහස් කරන භුගෝලීය අයිතමයන් හා ඊට අදාළ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශය දිස්ත්‍රික්කය යටතේ පහත තෝරන්න

ස්ථානීය ලක්ෂ
මාර්ග
ජල මාර්ග
ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශය:

අම්පාර

අනුරාධපුර

බදුල්ල

මඩකලපුව

කොළඹ

ගාල්ල

ගම්පහ

හම්බන්තොට

කළුතර

යාපනය

මහනුවර

කෑගල්ල

කිලිනොච්චි

කුරුණෑගල

මන්නාරම

මාතලේ

මාතර

මොණරාගල

මුලතිව්

නුවර එළිය

පොළොන්නරුව

පුත්තලම

රත්නපුර

ත්‍රිකුණාමලය

වවුනියාව

මෙහි දක්වා ඇති යෝජිත නාමයන් හෝ දැනට භාවිතා වන මෙහි දක්වා නොමැති නාමයන් සඳහා අදහස් දැක්වීමට ඔබ මෙහිදී ලියාපදිංචි විය යුතුය. ඔබ දැනටමත් ලියාපදිංචි වී ඇත්නම් මෙතනින් ද පිවිසිය හැක.